A R H I V S K A     S T R A N

Novice

3. seja Državnega sveta

četrtek, 24.01.2013

Na 3. seji Državnega sveta, ki je potekala 23. januarja so državni svetniki in svetnice med drugim obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, dopolnjen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, predstavljen pa je bil tudi projekt Evropske prestolnice mladih Maribor 2013.


www.skledar.tv

Predlog zakona o prekrških so državni svetniki podprli, saj so se strinjali z nameni predlagatelja zakona, da se prekrškovni postopki skrajšajo, poenotijo in poenostavijo z vsebinskega, organizacijskega in administrativnega vidika, predvsem pri izdajanju plačilnih nalogov in določanju višin sodnih taks. Tako bo ukinjeno dvojno vodenje postopkov in opravil pri različnih organih in bo omogočeno racionalnejše delo različnih organov in omogočena bo vložitev enotnega obdolžilnega predloga za zadeve iz hitrega in rednega sodnega postopka ter krepitev ekonomičnosti poslovanja in zmanjševanja administrativnih opravil. Državni svet je podprl tudi predlog, da se jasno in določno zapiše opredelitev , da se na obroke plačajo tudi stroški postopka in ne le globa. Velikokrat se dogaja, da so stroški globe nižji kot stroški postopka. Predlagane so tudi spremembe, s katerimi se skrajšuje čas, po katerem se kršiteljem brišejo kazenske točke, izrečene za prekrške v cestnem prometu in je prijaznejša za kršitelje in zmanjšuje pripad zadev na sodišče. Ob tej točki sta bila sprejeta tudi oba amandmaja k zakonu, ki sta jih predlagala Interesna skupina za negospodarske dejavnosti in državni svetnik mag. Stevo Ščavničar.


www.skledar.tv

Izjava predsednika DS Mitje Bervarja o 3. redni seji Državnega sveta

Tudi dopolnjen predlog zakona o zaščiti živali je bil s strani Državnega sveta potrjen. Državni svet je ugotovil, da zakon podpira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Veterinarska zbornica, medtem ko mu Kinološka zveza nasprotuje, ker se po njihovem mnenju zakon premalo ukvarja z vzroki problemov. V prihodnje se bo potrebno bolj usmeriti v aktivnosti za preventivno zaščito živali in k akcijam, ki bodo pripomogle k zmanjšanju zapuščenih živali in njihovemu identificiranju. Vse organizacije bi se morale na lokalnem nivoju bolj povezati.

Predstavniki Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 so v Državnem svetu predstavili projekt in njegov potek, zahvalili so se za podporo in pozvali državne svetnike in državne svetnice k sodelovanju pri projektu. Državni svet je podprl predlog matične komisije, da na Vlado RS apeliramo, da se projektu kljub težkemu finančnemu stanju v državi vseeno zagotovi 160.000 evrov, da se bodo lahko prijavljali na evropske projekte. V predstavitvi projekta je bilo povedano, da prestolnica ne pomeni velikih zabavnih prireditev, ampak se bo v okviru projekta učilo in izobraževalo različne organizacije in posameznike, kako se prijavljajo na projekte, vključuje se hendikepirane skupine mladih in mlade z manj priložnostmi. Kot evropska prestolnica mladih je mesto Maribor dobilo priložnost predstaviti lokalni, regionalni, nacionalni in evropski javnosti problematiko mladinske tematike v Mariboru in tudi Sloveniji. Opozarjajo na področja, ki mlade najbolj obremenjujejo, to so pomanjkanje zaposlitev za mlade, stanovanjsko problematiko… Državni svetniki so projektu zaželel srečno pot in uspešno delo.

V okviru seje so državni svetniki glasovali o imuniteti Borisu Popoviču in mu je niso priznali.