A R H I V S K A     S T R A N

Odločanje

 

Odločanje Državnega sveta opredeljuje 99. člen Ustave RS:
- Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov,
- Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

Odločanje v Državnem svetu in način glasovanja ter druge postopke v zvezi s sprejemanjem odločitev podrobno ureja Poslovnik Državnega sveta. Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih državnih svetnikov, kadar z ustavo ali s poslovnikom ni določena drugačna večina ( 1. odstavek 52. člena Poslovnika Državnega sveta).

Sprejemanje odločitev v Državnem svetu pozna tudi izjemi, ki ju določa Ustava RS. Ustava v 2. odstavku 99. člena določa, da zahtevo za razpis referenduma sprejme Državni svet z večino glasov vseh članov, torej 21 državnih svetnikov. Enako večino določa tudi za sprejem Poslovnika Državnega sveta v 101. členu.

Državni svet glasuje javno; tajno pa o zadevah, za katere tako določa Poslovnik Državnega sveta ali za katere tako odloči večina navzočih državnih svetnikov. Tajno glasovanje lahko predlagajo predsednik Državnega sveta, najmanj osem državnih svetnikov ali ena od interesnih skupin.