A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija o noveli Zakona o verski svobodi in o nacionalnem programu izobraževanja odraslih

torek, 01.10.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 7. seji 25. 9. 2013 obravnavala Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi in Predlog resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020., ki ju je v obravnavo v Državni zbor predložila Vlada Republike Slovenije.

Predlog nobele Zakona o verski svobodi na novo opredeljuje pogoje za registracijo cerkve in drugih verskih skupnosti. Predlog zakona naj bi odpravil pravno praznino in smiselno uredil pogoje za registracijo in se s tem uskladil z odločbo Ustavnega sodišča. Komisija je na podlagi svojih zgoraj obrazloženih ugotovitev oblikovala konkretno pripombo k predlogu zakona in matičnemu Odboru za kulturo predlagala, da jo povzame kot svoj amandma, in sicer v 1. členu se besedilo v prvem odstavku 13. člena "če ima najmanj deset polnoletnih članov" nadomesti z besedilom "če ima najmanj tri polnoletne člane". Komisija je še predlagala, da se v nadaljevanju zakonodajnega postopka: ponovno preveri ustreznost rešitve v 3. členu predlaganega zakona glede na 155. člen Ustave (prepoved povratne veljave pravnih aktov) in kot alternativno predvidi dvostopenjsko rešitev uresničevanja osnovne ustavne pravice: osnovna stopnja bi verskim skupnostim omogočila pridobitev pravne subjektivitete, višja stopnja, ki bi zahtevala izpolnjevanje zakonsko določenih dodatnih kriterijev, pa tudi pridobitev dodatnih pravic.

Komisija je podprla predlog resolucije, vendar je opozorila na premajhno ambicioznost resolucije, ker premalo poudarja pomen stalnega izobraževanja ob vedno večji tendenci izobraževanja za življenje in ne za poklic. Resolucija ne vključuje zadovoljivega obsega vsebin in vrste ciljev neformalnega izobraževanja ter premalo upošteva potrebo po spreminjajočem se nacionalnem ogrodju poklicnih kvalifikacij. Komisija je izpostavila nujnost prilagajanja nacionalne izobraževalne politike novim razmeram, v katerih bo splošna izobrazba s poudarkom na interdisciplinarnosti in razvijanjem različnih kompetenc temeljni pogoj za vsesplošni razvoj družbe, vključujoč pomen državljanske participacije tako na lokalni kot na državni ravni. Obenem bi morala resolucija vključevati tudi instrumente za spodbujanje in promocijo koristnosti izobraževanja v vseh obdobjih življenja.

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A)

Mnenje k Predlogu resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013-2020)