A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Z 29. seje Državnega sveta

sreda, 15.09.2010

Državni svet je na današnji 29. seji obravnaval Predlog zakona o malem delu, Predlog zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Izhodišča Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki EU po letu 2013 in Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025.

Povzetek seje - intervju s predsednikom mag. Kavčičem

www.skledar.tv

Državni svet ni podprl Dopolnjenega Predloga Zakona o malem delu, ker kljub spremembam posameznih členov prvotnega predloga zakon vsebinsko ne vključuje splošnih pripomb tako sindikatov kot tudi ne pripomb študentskih organizacij. Državni svet poudarja, da predlog zakona, ki opredeljuje malo delo za študente, upokojence in brezposelne dejansko ni dovolj domiseln, saj gre za tri povsem različne skupine, ki imajo različne potrebe in interese na trgu dela. V tej skupnosti bodo dijaki in študentje na trgu nekonkurenčni, saj bodo upokojenci in brezposelni pred njimi v boljšem položaju zaradi delovnih izkušenj in večjega obsega prostega časa. Povsem se strinja s stališčem sindikatov, da bo pomenila uvedba zaposlovanja v okviru malega dela za brezposelne vstop v dolgotrajno revščino. Državni svet zato predlaga, da naj predlagatelj zakona pripombe delojemalcev in študentov ponovno prouči in oceni učinke predlaganega zakona tudi na drugih področjih (šolstvo, znanost, posamezne gospodarske panoge, v kontekstu razvojne vizije Slovenije, itd). Predlog zakona bi moral slediti globalnemu razvoju naše družbe, ki mora temeljiti na močnem srednjem razredu in ne na peščici bogatih na eni strani in veliki večini revežev na drugi strani.


Minister za delo dr. Ivan Svetlik

Državni svet je podprl Predlog zakona o družbi za avtoceste Republike Slovenije in ocenjuje, da so predlagane rešitve o podelitvi časovno omejene stavbne pravice na infrastrukturo in v določenih primerih lastninske pravice na DARS, z vidika obvladovanja javnega dolga, ustrezne. Predlog zakona vsebuje tudi določbo o prepovedi obremenjevanja in o razpolaganju z avtocestami in nepremičninami za vzdrževanje avtocest in za opravljanje spremljajočih dejavnosti, ki tudi ne morejo biti predmet stečajnega postopka ali izvršbe, zato Državni svet meni, da pravice države ali uporabnikov cest ne bodo okrnjene.


Minister za promet dr. Patrik Vlačič

Državni svet je podprl Izhodišča Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki EU po letu 2013. Slovenija se zavzema za stabilno financiranje do leta 2020 ter podpira ohranitev SKP v sedanji dvostebrni strukturi. Pridelava hrane je za Slovenijo strateško pomembna, zato v celoti tega področja ni možno prepustiti prostemu trgu. Kmetijstvo in proizvodnja hrane imata pomembno vlogo pri trajnostni rasti, saj kmetijstvo ob zagotavljanju preskrbe s hrano tudi bistveno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, kulturne krajine in zaščiti naravnih virov. V okviru prioritete vključujoče rasti predstavljata kmetijstvo in proizvodnja hrane bistven del podeželskega gospodarstva, saj prispevata k ohranjanju prebivalstva in gospodarske dejavnosti na podeželju. Poleg tega je treba več pozornosti nameniti nadaljnji krepitvi znanja in spodbujanju inovacij, pospeševanju tehnoloških raziskav in razvoja ter njihovega prenosa v prakso, kar je pogoj za povečevanje dodane vrednosti in izboljševanja konkurenčnosti. Državni svet še opozarja, da bi izhodišča morala vsebovati tudi zaščito kmetijskih zemljišč, ki je sicer tudi del prostorske politike. Dokument sicer vpeljuje pozornost k globalizaciji in podnebnimi spremembami, vendar bi morala izhodišča vsebovati tudi primere izrednih dogodkov (podnebne spremembe) v posameznih članicah EU in zato sredstva za odpravljanje takih posledic tudi zagotovljena iz sredstev EU.


Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša

Državni svet je podprl Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. Opozoril je, da je potreben razmislek o tem, kako bosta zmanjšan obseg stroškov za obrambo ter kadrovskih virov vplivala na uresničevanje nacionalnih interesov na območju obrambe. Ob tem je še poudaril, da je zaradi pomembnosti področja in že sprejetih mednarodnih zavez izrednega pomena, da so sprejete usmeritve Predloga resolucije finančno podprte in realizirane.


Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič

Državni svet je podprl pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z dopolnilnim prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem in vprašanje državnega svetnika Jerneja Verbiča v zvezi z odpravo nerazumne in diskriminatorne politike oblikovanja cen elektrike ter ju naslovil na pristojna ministrstva za zdravje in gospodarstvo.

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)

  Več fotografij s seje

Posnetek celotne seje

www.skledar.tv