A R H I V S K A     S T R A N

Javnost dela

Delo Državnega sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako odloči Državni svet ali delovno telo (52. člen Zakona o Državnem svetu). Seje Državnega sveta in komisij so javne in jih lahko neposredno spremljajo državljani.

Javnost dela je zagotovljena tudi prek medijev; na voljo so jim vsa gradiva (razen gradiv zaupne narave) za seje Državnega sveta in njegovih delovnih teles. Javnost je o delu in dogajanjih v Državnem svetu obveščena tudi prek novinarskih konferenc, s sporočili, izjavami, spletnih strani in Biltena DS. Novinarske konference lahko sklicujejo predsednik Državnega sveta v imenu Državnega sveta, predsedniki komisij in vodje interesnih skupin pa v imenu komisij oziroma interesnih skupin.

Delo Državnega sveta, njegove odločitve oziroma sklepi so predstavljeni na spletnih straneh, v Poročevalcu Državnega sveta Republike Slovenije  in v Biltenu Državnega sveta.