A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet v zakonodajni postopek vložil dva predloga zakona

sreda, 20.01.2010

Državni svet je na 22. seji sprejel dva zakonska predloga, in sicer Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ki ga je predložil državni svetnik Peter Požun in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki ga je predložil državni svetnik Drago Žura.

videoprispevek - 1. del

www.skledar.tv

Predlog novele Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja bo uzakonila sistem domnevne privolitve darovalca za primer odvzema delov človeškega telesa po smrti. Nov pregleden in enostaven način ugotavljanja volje darovalca naj bi pozitivno vplival tudi na število opravljenih odvzemov delov človeškega telesa. Sprememba se nanaša na poglavje o odvzemu delov telesa umrlega, kjer je sedaj uzakonjenih več vzporednih sistemov privolitve z različnim upoštevanjem volje svojcev. Med drugim je že sedaj v 15. členu uzakonjen sistem domnevne volje darovalca, ki pa je lahko problematičen s stališča izvedbe v praksi. Določba omogoča odvzem delov telesa, kadar oseba v to ni izrecno privolila, če odvzema ni izrecno prepovedala, razen če iz drugih okoliščin izhaja, da bi temu nasprotovala. Zaenkrat ni vzpostavljen sistem za evidentiranje izrecne prepovedi oziroma nasprotovanja darovanju. Poleg tega je s stališča izvajalcev lahko problem preverjati druge okoliščine, iz katerih naj bi izhajalo nasprotovanje. Glede na sedanjo ureditev lahko vsak za časa življenja izrazi svoje nasprotovanje darovanju in s tem prepreči, da bo po smrti darovalec, vendar mora zaradi neobstoja tovrstne evidence v obliki registra, sam poskrbeti, da bo njegova volja izražena na tak način, da bo dostopna zdravstvenemu osebju po njegovi smrti. Pomembno je tudi dejstvo, da po sedanji ureditvi odvzem lahko prepreči oseba, ki je umrlemu blizu. Pri tem ni bistveno, da izrazi njej znano voljo pokojnika. Odvzem lahko prepreči tudi iz razloga, ker se sama z njim ne strinja. V tem primeru domnevna volja darovalca ni upoštevana.

 

Sprememba zakona uvaja sistem, ki ne zahteva izrecno izjavljene privolitve posameznika v zvezi z darovanjem delov telesa po smrti, upošteva pa izrecno izjavljeno nasprotovanje darovanju. Predlagan je sistem, po katerem so darovalci vsi državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, s tem, da lahko posameznik prepreči odvzem delov njegovega telesa po smrti z izrecno pisno izjavo podano pri osebnem zdravniku. S tem, ko ima posameznik na enostaven način možnost izraziti svoje nasprotovanje in s tem ovreči domnevo privolitve, je korektno upoštevana njegova pravica odločati o svojem telesu za čas po smrti.

Bistvena sprememba je predlagana tudi glede upoštevanja volje svojcev. Predlagana ureditev izhaja iz predpostavke, da je ob domnevni privolitvi nepotrebno ugotavljati voljo svojcev. Pač pa je svojcem dana možnost ovreči domnevo privolitve, na način, da navedejo okoliščine, ki kažejo, da se umrla oseba za časa življenja ni strinjala z odvzemom delov človeškega telesa po smrti. S tem je dan poudarek na ugotavljanju volje umrle osebe, kar lahko ovrže domnevo privolitve.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane uvaja obveznost višje in visokošolskih izobraževalnih ustanov in ZZZS za posredovanje podatkov o statusu in načinu zavarovanja upravičencev do subvencionirane študentske prehrane. Na ta način se razbremeni študente v smislu pridobivanja potrdil in zagotovi takojšnja informacija o statusu in zavarovanju, kar posledično pomeni upravičenost oz. neupravičenost in s tem zmanjševanje možnosti zlorab.
Natančneje opredeljuje upravičenost do dodatnih subvencioniranih obrokov s strani upravičencev v primeru, da imajo študijske obveznosti ob dela prostih dnevih; to je sobotah in nedeljah. Natančneje opredeljuje upravičence do subvencionirane študentske prehrane.
Novela uvaja se nov ukrep globe, če so pri nadzoru nad delom ponudnika subvencionirane študentske prehrane ugotovljene nepravilnosti. Finančno sankcioniranje kršitev je logična posledica zaostrovanja proračunskih razmer in s tem poudarjanje potrebe po racionalni porabi proračunskih sredstev. Globe bodo nadomestile sankcijo prepovedi prodaje študentskih bonov za določen čas, ki je bila uvedena z zadnjo spremembo zakona. Prepoved prodaje študentskih bonov postane z uvedbo novega sistema irelevantna, saj po novem ne bo več kupovanja in koriščenja študentskih bonov, pač pa se bodo koristile subvencije.

videoprispevek - 2. del

www.skledar.tv

Na seji je sodelovala veleposlanica Kraljevine Španije v Republiki Sloveniji Nje. Eksc. ga. Anunciada Fernández de Córdova, ki je predstavila prednostne naloge predsedovanja Španije Svetu Evropske unije v času od 1. januarja do 30. junija 2010.

Državni svet je podprl Predlog zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Razume interes države, da uveljavlja upravljavske pravice in poskuša urediti področje plač vodilnih v podjetjih v večinski državni lasti, vendar pa ima pomisleke na zastavljen koncept, ki spreminja način, kako se prejemki oblikujejo, kar lahko povzroči segmentiranje managerjev glede na to, ali so podjetja v 100 odstotni ali zgolj v večinski lasti države. Poskus uvajanja enotni plačni sistem na obravnavanem področju ima lahko enake nezaželene posledice kot uvedba takšnega sistema v javnem sektorju. Državni svet pogreša jasne kriterije za poslovodstvo in določitev prejemke s primernim variabilnim delom na podlagi uspešnosti. Meni, da predlog zakona zožuje manevrski prostor nadzornim svetom, da s stimulativno plačno politiko motivirajo upravo za boljše delo in rezultate. Državni svet je sprejel dve spremembi predloga zakona, in sicer glede dodatkov, ki na naj bodo vključeni v bruto plačo, razen dodatka na delovno dobo. Obenem predlaga, da se pogodbe direktorjev uskladiti s tem zakonom v dveh mesecih po uveljavitvi uredbe na podlagi zakona.

 

videoprispevek - 3. del

www.skledar.tv

Državni svet je sprejel Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2009 in imenoval Petra Požuna kot predstavnika v nacionalno usklajevalni odbor za izvajanje Evropskega leta prostovoljnih dejavnosti.

Državni svetniki so podprli tudi pobude in vprašanja državnih svetnikov, in sicer pobudo Jožeta Mihelčiča ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s podporo Beli krajini ter vprašanja Draga Žure v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom, mag. Blaža Kavčiča zvezi s pridobitvijo statusa kmeta, glede ponavljajočega izdajanja gradbenih dovoljenj v isti zadevi, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi in v zvezi z NLB d.d., Jerneja Verbiča v zvezi s problematiko na Krasu, Cvetka Zupančiča v zvezi z možnostjo menjave kmetijskih zemljišč v Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)