A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija podprla Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018

petek, 28.06.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 5. seji 19. 6. 2013 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in  Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018,

Komisija je podprla predlog zakona, saj Javni agenciji za kulturo omogoča takšno organizacijo okolja, v katerem bo lažje uresničevala svoje z zakonom določeno poslanstvo. Komisija je podprla prizadevanja vodstva nacionalne agencije za knjigo, da bi skladno z dosledno politiko na področju promocije slovenskih književnih del in njenih ustvarjalcev lahko razvijalo in nadgrajevalo ukrepe za prepoznavnost slovenskih avtorjev v svetu.

Mnenje komisije

Komisija je resolucijo podprla in ocenila, da besedilo resolucije ustrezno opredeljuje odgovornost države do uresničevanja in nadgrajevanja jezikovne politike. Ob tem je izpostavila vprašanje, ali bodo predvideni ukrepi za uresničevanje programskih ciljev zagotovili razvoj slovenskega jezika, še posebej tudi kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika, in ali bodo omogočili ohranitev in krepitev slovenskega jezika kot osrednjega medija za sporazumevanje na vseh ravnega jezikovnega izražanja oziroma opismenjevanja.

Mnenje komisije s predlaganimi amandmaji