A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI

 1. Odlok o stopnjah prispevkov za zdravstveno zavarovanje in za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5. seja, 17.2.1993); Ustavno sodišče je ugodilo zahtevi Državnega sveta, da se prispevki določajo z zakonom. (Ur. l. RS, št. 74/94).
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (13. seja, 14.6.1993); Ustavno sodišče je ugodilozahtevi Državnega sveta, da se razveljavi 3. odstavek 51. člena zakona. (Ur. l. RS, št. 32/94).
 3. Zakon o visokem šolstvu (26. seja, 2.2.1994); Ustavno sodišče je ugodilo zahtevi Državnega sveta in razveljavilo 2. odstavek 60. člena zakona (Ur. l., št. 39/95).
 4. Zakon o ljudski iniciativi in referendumu (29. seja 16.3.1994); Ustavno sodišče je delno ugodilo predlogu Državnega sveta in razveljavilo 10. člen zakona (Ur. l., št.13/95).
 5. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, 2. odst. 13. člena, 3. odst. 14. člena in 2 odst. 21. člena (40. seja, 16.11.1994); Ustavno sodišče je na seji 28.1.1999 razsodilo, da zakon ni v neskladju z Ustavo RS.
 6. Zakon o upravi (40. seja, 16.11.1994); Ustavno sodišče je ugodilo zahtevi Državnega sveta in razveljavilo 1. odstavek 101. člena zakona (Ur. l. RS, št. 20/95).
 7. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (50. seja, 29.5.1995); Ustavno sodišče je delno ugodilo zahtevi Državnega sveta in razveljavilo 1. člen in delno 3. člen zakona (Ur. l., št. RS 44/96).
 8. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (60. seja, 8.11.1995); Ustavno sodišče je ugodilo zahtevi Državnega sveta in sicer, da se določbe 51. člena zakona ne smejo uporabljati, dokler ne stopijo v veljavo zakonske določbe o posebnih pravicah delavcev, napovedane v drugem odstavku 8. člena istega zakona (Ur. l. RS, št. 8/96).
 9. Poslovnik Državnega zbora RS (69. seja, 21.2.1996); Ustavno sodišče ni ugodilo zahtevi Državnega sveta, da bi bile druga alinea 1. odstavka 48. člena, 166.člen in členi 215-225 poslovnika državnega zbora v neskladju z Ustavo RS (Ur. l., št. RS 24/97).
 10. Zakon o upravi s predlogom za začasno odredbo, da se zadrži izvršitev te določbe zakona (70. seja, 27.3.1996); Ustavno sodišče ni ugodilo zahtevi Državnega sveta in je odločilo, da tretji odstavek 103. člena zakona ni v neskladju z Ustavo RS (Ur. l. RS, št. 35/97).
 11. Poslovnik Državnega zbora RS, 205. in 206. člena, prvi odstavek 190. člena, prvi odstavek 197. člena in drugi odstavek 204. člena ter 201. do 204.a člena (70. seja, 27.3.1996). Ustavno sodišče o zahtevi še ni odločalo.
 12. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 9. - 25. člen (8. korespondenčna seja, 7. in 8. maj 1996); Ustavno sodišče je odločilo, da zakon ni v neskladju z Ustavo RS, če se razlaga tako, da mora Državni zbor razpisati vse tri referendume na isti dan (Ur. l. RS, št. 34/96).
 13. Zakon o kmetijskih zemljiščih, 4. in 8. alinee 3. odstavka 19. člena (82. seja, 22.10.1996); Ustavno sodišče o zahtevi še ni odločalo; umik zahteve (6. seja Državnega sveta 10.3.1998).
 14. Zakon o spremembah zakona o tujcih, 2. člen (95. seja, 1.8.1997); Ustavno sodišče je s sklepom začasno do končne odločitve zadržalo izvrševanje zakona.

USTAVNA PRITOŽBA

 • Ustavna pritožba zoper akt predsednika Državnega zbora, zaradi kršitve pravice Državnega sveta, da zahteva razpis zakonodajnega referenduma (8. korespondenčna seja 7. in 8.5.1996); Ustavno sodišče je 23.5.1996 sklenilo, da se postopek za preizkus ustavne pritožbe Državnega sveta zoper akt predsednika Državnega zbora ustavi. V drugem sklepu z istega dne pa je sklenilo, da se izvrševanje odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 25/96) zadrži. (Ur. l. RS, št. 34/96).