A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet ni podprl novele Zakona o zemljiški knjigi

sreda, 13.10.2010

Državni svet je na 30. redni seji 13. oktobra 2010 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, Petnajsto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009, Predlog Zakona o Nordijskem centru Planica in Predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije.

Krajši pogovor s predsednikom DS o glavnih poudarkih s seje


www.skledar.tv

Državni svet podpira prizadevanja za uveljavitev sistemskih, informacijskih in programskih rešitev, potrebnih za celovito informatizacijo zemljiške knjige. Novela Zakona o zemljiški knjigi ne omogoča, da bi občine še naprej same urejale in pripravljale predloge za vpis lastninskih in drugih pravic v zemljiško knjigo, kar bi za nekatere občine pomenilo veliko finančno breme. Državni svet je predlagal, da bi lahko vsak, ki ima pravni interes, vložil zemljiškoknjižni predlog. Poleg tega so izrazili dvom o prenosu hrambe zemljiškoknjižnih listin s sodišč na notarje. Državni svet novele Zakona o zemljiški knjigi ni podprl.

Državni svet je soglašal, da je v današnjem obdobju potrebno zagotoviti nujo po večjem sodelovanju in posvetovanju pri usmeritvah za operativno realizacijo strateških usmeritev. Člani Državnega sveta so se strinjali z mnenjem Ministrstva za obrambo, da je potrebno poiskati celovite rešitve v okviru skupnih priprav sprememb in dopolnitev Zakona o obrambi, česar obravnavani predlog ne vsebuje in zato novele Zakona o obrambi ni podprl.

Državni svet se je seznanil s Petnajstim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009 in ga soglasno podprl. Državni svet se je pridružil mnenju Varuha, ki postavlja dve ključni vprašanji, ali je Slovenija (še) socialna država oziroma in v kakšnem obsegu se uresničuje načelo pravne države. Državni svet podpira tudi vsa ostala Varuhova prizadevanja glede tekočega urejanja številnih žgočih problemov v naši družbi, ki se nanašajo na vsa družbena področja. Državni svet je dal tudi pobudo, da je potrebno tesnejše sodelovanje z Varuhom na področju skupne priprave predlogov zakonodajnih iniciativ.

Državni svet je podprl Dopolnjen predlog Zakona o Nordijskem centru Planica, ker je to projekt izjemnega pomena tako z vidika promocije države kot tudi gospodarskega razvoja tega območja. Pomembno je, da se Planici povrne sloves pomembne in prepoznavne blagovne znamke doma in po svetu.

Državni svet je podprl Dopolnjen predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije in poudaril, da smo Slovenci pomorski narod in zato potrebujemo strateški dokument, ki bo zagotovil možnosti trajnostnega in celostnega razvoja pomorstva oziroma bo uspel uravnotežiti interese gospodarstva in varovanje morskega okolja ter pričakovanja lokalnega okolja.

Državni svetnik Drago Žura je dal pobudo za podporo kandidature Mestne občine Maribor za evropsko prestolnico mladih v letu 2013. Državni svetnik Marijan Klemenc pa je postavil vprašanje Ministrstvu za zdravje glede podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe ter verske oskrbe v zdravstvenih ustanovah. Državni svetnik Vincenc Otoničar je postavil vprašanje Vladi glede oviranja dela slovenskih novinarjev v Saboru.

  Več fotografij s seje

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)


www.skledar.tv