A R H I V S K A     S T R A N

Novice

10. seja Državnega sveta Republike Slovenije

sreda, 18.09.2013

Državni svet je na svoji 10. seji med drugim sprejel mnenje k 18. rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2012 . DS RS ocenjuje, da je poročilo Varuha človekovih pravic pregledno, strukturirano, prikazuje problematiko, predstavlja primere, podaja priporočila in predloge. Državni svetniki so izrazili priznanje za opravljeno delo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.


www.skledar.tv

Državni svet je sprejel tudi mnenje k predlogu resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. DS predlog resolucije podpira.
Ocenjuje, da resolucija na področju izobraževanja ustrezno in prepričljivo temelji na predhodnih analizah stanja in izpostavlja načela in konkretne cilje. Državni svet posebej poudarja, da je treba zagotoviti pogoje za povečanje deleža mladih, ki končajo študij na univerzah, in hkrati spodbujati skrajševanje dobe študija.

Določil je tudi besedilo finančnega načrta Državnega sveta za leti 2014 - 2015 in besedilo kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2014 -2015.

Pobude in vprašanja državnih svetnikov
DS je podprl vprašanja in pobudi državnega svetnika Draga Ščernjaviča v zvezi z odgovorom nadzornega sveta Vzajemne d.v.z. na njegova vprašanja glede negospodarnega in zaskrbljujočega delovanja uprave te družbe in Ministrstvu za zdravje predlaga, naj jih preuči in nanje odgovori oziroma pridobi odgovore s strani nadzornega sveta Vzajemne d.v.z. in jih posreduje Državnemu svetu.
Državni svet je podprl vprašanje Komisije za državno ureditev, kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bo zagotovila uresničevanje določb Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS)?
DS predlaga Vladi Republike Slovenije, naj vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna in predlaga Ministrstvu za zdravje, da vprašanja preuči in na njih odgovori.

 • V kateri fazi priprave je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah, ki je bil v javni razpravi do 15. 3. 2013, in kdaj se pričakuje, da bo vložen v zakonodajno proceduro?
 • Ali so bile oziroma bodo v končni verziji Predloga zakona o pacientovih pravicah upoštevane pripombe iz zapisa delovnega posveta o omenjenem predlogu zakona, ki je potekal v Državnem svetu 12. 3. 2013? Če da, katere? Če ne, zakaj ne?
 • Ali bo s Predlogom zakona o pacientovih pravicah rešena problematika zakonske ureditve področja uporabe posebnih varovalnih ukrepov (telesno oviranje s pasovi) tudi v zdravstvenih zavodih in ne samo v okviru psihiatričnih bolnišnic in socialnovarstvenih zavodov?

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Draga Ščernjaviča in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanja preuči in na njih odgovori.

 • Kdo so člani medresorske komisije za odločanje o sanaciji bank?
 • Koliko je angažiranih tujih neodvisnih strokovnjakov za pregled stanja v bankah, kakšen je njihov strošek in kdo jih plača?
 • Kdo je avtor kriterijev in kdo je na tej podlagi oblikoval navodila za izvajanje?

Državni svet je podprl vprašanja državnega svetnika Branka Šumenjaka in predlagal Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da vprašanja preuči in na njih odgovori.

 • Kdaj se predvideva nadaljevanje že dvakrat začete gradnje hitre ceste Ormož – Slovenska Bistrica?
 • Ali se res ne namerava nadaljevati z gradnjo, dokler ne bo dokončno določena trasa Gorišnica – Ptuj oziroma Ptuj - Markovci ?
 • Kaj se dogaja z izdelavo novelacije projektne dokumentacije za odsek Markovci – Gorišnica ?
 • Zakaj se ne nadaljuje s predvidenimi že začetimi deli na odseku Gorišnica – Ormož?

Državni svet podpira pobudo in vprašanja državnega svetnika Uroša Brežana in predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter ELES, d.o.o., da pobudo in vprašanja preuči in na njih odgovori.
Pobuda državnega svetnika Uroša Brežana:
Preučijo naj se alternativne energetske povezave med Slovenijo in Furlanijo Julijsko krajino, ki ne bi tako grobo posegale v prostor, naravno okolje in tako bistveno omejevale razvojnih potencialov prizadetega območja kot daljnovod Okroglo – Videm.
Vprašanja državnega svetnika Uroša Brežana:

 • V kateri fazi je pridobitev energetskega dovoljenja, ki je predpogoj za začetek postopka umeščanja v prostor daljnovoda Okroglo – Videm?
 • V kateri fazi je priprava državnega prostorskega načrta?
 • Ali bo v okviru priprave državnega prostorskega načrta potrebna tudi celovita presoja vplivov na okolje in kdaj bo le ta predvidoma izvedena?
 • Ali je bil med državama (upravljavcema omrežij ali drugimi pristojnimi inštitucijami na obeh straneh) že dosežen dogovor o točki prehoda daljnovoda in na kakšen način je bila ta točka izbrana?

Državni svet podpira pobude in vprašanja Interesne skupine lokalnih interesov ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobude in vprašanja preuči in na njih odgovori.
Vprašanja Interesne skupine lokalnih interesov:

 • Kakšen je namen Vlade Republike Slovenije glede potrjevanja projektov "Oskrba s pitno vodo" in "Odvajanje in čiščenje odpadne vode", ki naj bi bili sofinancirani iz Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2007 – 2013 ter so pripravljeni na izvedbo (angl. "ready to go"), vendar vloge za odobritev sredstev čakajo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ne izda odločbe?
 • Kdaj bo Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, do kdaj bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdajalo odločbe o dodelitvi sredstev v finančni perspektivi 2007-2013, kajti projekti imajo izbrane izvajalce in bančne garancije za resnost ponudbe se bodo iztekle?
 • Ali bo mogoče za potrjene projekte v finančni perspektivi 2007 – 2013 črpanje evropskih sredstev tudi v naslednji finančni perspektivi 2014 – 2020 in pod kakšnimi pogoji?
 • Kdo bo prevzel odgovornost, če bodo ti projekti potrjeni šele v okviru naslednje finančne perspektive 2014-2020 in bo potrebno ponovno opraviti vse postopke priprave projektov, izbire izvajalec ipd.?
 • Ali Vlada Republike Slovenije pri načrtovanju varčevalnih ukrepov upošteva vse milijone evrov, ki jih bo treba nameniti za interventno izvajanje popravil in za reševanje problematik onesnaženih voda, oskrbe s pitno vodo in poplavne ogroženosti, ker investicije v okviru zgoraj navedenih pripravljenih projektov ne bodo pravočasno izvedene?
 • Ali se Vlada Republike Slovenije zaveda škode, ki bo storjena, če projekti, ki naj bi bili sofinancirani iz Kohezijskega sklada, ne bodo izvedeni, ker na eni strani Republika Slovenija ne bo počrpala sredstev iz kohezijskega sklada in na drugi strani ker investicije, ki bi lahko zagnale slovensko gospodarstvo, ne bodo izvedene?