A R H I V S K A     S T R A N

Dejavnost Državnega sveta

V Državnem svetu se s problematiko s področja, ki ga zastopajo, ukvarjajo interesne skupine delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, negospodarskih dejavnosti, lokalnih interesov. S posameznimi vprašanji v zvezi z zakonodajo, različnimi pobudami in zahtevami v okviru pristojnosti se ukvarjajo delovna telesa - komisije. Komisije svoja mnenja pošiljajo v potrditev Državnemu svetu oziroma neposredno v Državni zbor oziroma na njegova delovna telesa. Na vse komisije in seje Državnega sveta so redno vabljeni tudi predstavniki predlagateljev zakonov in drugih dokumentov, Vlade oziroma ministrstev in strokovnjaki.

Interesne skupine se praviloma sestajajo pred sejami Državnega sveta.

Državni svet ima redne seje enkrat mesečno, izredne seje pa praviloma na zahtevo skupine državnih svetnikov zaradi predloga za odložilni veto, zahteve za referendum ali za zadeve, ki jih zaradi lčasovne omejitve ni mogoče odlagati.

Seje Državnega sveta in njegovih komisij ter interesnih skupin so javne. 

Poslovnik Državnega sveta