A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija pogojno podprla novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

torek, 15.10.2013

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obravnavala na 3. izredni seji, 10. 10. 2013.

Komisija je predlog zakona podprla, pod pogojem, da bodo v nadaljevanju zakonodajnega postopka upoštevane njene konkretne pripombe k posameznim členom predloga zakona. Seznanila se je s pripombami in stališči Združenja za pravice bolnih otrok, Študentske organizacije Slovenije, Združenja za državljanski nadzor javnega zdravstva, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Komisija je načelno podprla vse tiste rešitve predloga zakona, ki izboljšujejo finančno stabilnost sistema zdravstvenega varstva na podlagi prilagoditve ali izenačitve prispevnih stopenj in osnov za obvezno zdravstveno zavarovanje med in znotraj različnih kategorij zavarovancev. Pri tem pa opozorila na določene kategorije zavarovancev, za katere bodo predlagane rešitve predstavljale preveliko finančno breme in za katere bi morali najti primernejše rešitve (določeni segmenti samostojnih podjetnikov, tujci brez stalnega bivališča, brezposelni, ki nimajo pogojev za uveljavljanje pravic po ZUPJS, študenti po 26. letu starosti idr.). Zanje komisija predlaga razmislek o uvedbi izjem ali postopnega, več let trajajočega postopnega zviševanja prispevnih stopenj (kot je bilo to uvedeno za prispevke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za osebe, ki si same plačujejo prispevke za socialno varnost).

Glede uskladitve pravnega reda Republike Slovenije z zakonodajo Evropske unije (prenos Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL EU, št. L 88/45)) je komisija podprla odločitev predlagatelja, da se v zakon prenese dikcije glede že sedaj obstoječih možnosti zdravljenja v tujini (če so v Sloveniji izčrpane vse možnosti oziroma pod pogoji povezanimi s čakalnimi dobami, ki presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe oziroma čakalne dobe, ki presega razumen čas) (predlagana nova 44.a in 44.b člen), ki sicer izhajajo iz veljavnega 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila), vendar pri tem predlaga popoln prenos določb 135. člena, torej vključno z določbo, da ima zavarovana oseba, ki še ni dopolnila 18 let, na potovanju in med zdravljenjem, pregledom ali preiskavo pravico do spremstva. V kontekstu celovite ureditve te pravice predlaga tudi črtanje spornih pete in osme alinee 44.c člena, ki ne omogočajo povračila stroškov sobivanja enega od staršev ter potnih stroškov in spremstva v primeru čezmejnega zdravljenja otrok, takrat, ko gre za bolnišnično obravnavo s prenočevanjem, ki je dovoljena ob predhodni odobritvi ZZZS.

V zvezi s problematiko uradnega opomina Evropske komisije glede upravljanja zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, z dobički iz tega naslova, komisija meni, da nikjer ni jasno zapisano, da bi morala Republika Slovenija očitano kršitev odpraviti na način kot se predlaga v 12. in 18. členu predloga zakona (zavarovalnicam po novem ne bi bilo treba več polovice dobička iz naslova poslovanja z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem nameniti izključno za razvoj in delovanje sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Komisija je zato predlagala črtanje 12. in 18. člena predloga zakona in ponoven premislek o ustreznejši rešitvi, ki naj gre v smeri iskanja koristi za sistem zdravstvenega varstva in ne za zavarovalnice.

Dodatno je komisija opozorila tudi na neutemeljeno širjenje obsega baze podatkov o zavarovanih osebah, ki jih v svojih evidencah vodi ZZZS (predlagano dodatno zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju zavarovanih oseb, vključno z diagnozo, prav tako pa tudi podatkov o elektronski pošti in telefonu zdravstvenega delavca pri izvajalcu v okviru zbiranja podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti). Komisija ocenjuje, da gre pri tem za nevarnost prekomerne obdelave občutljivih osebnih podatkov zavarovanih oseb.