A R H I V S K A     S T R A N

Informacije javnega značaja

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije

Povzetek revizijskega poročila za leto 2010

Revizijsko poročilo za leto 2010


 Letno poročilo za leto 2011


Katalog informacij

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv: Državni svet Republike Slovenije
Sedež: Ljubljana, Šubičeva ulica 4
Odgovorna uradna oseba: Marjan Maučec, sekretar Državnega sveta 
Datum prve objave kataloga:
Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani Državnega sveta od leta 1996
Datum zadnje spremembe:15.12.2006
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ds-rs.si
Druge oblike kataloga:  Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organu

Opis delovnega področja  (ustavna opredelitev, pristojnosti)

Sestava Državnega sveta

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

/

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Marjan Maučec, sekretar Državnega sveta, tel.: 01 478 9802

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Zakonski in podzakonski akti Republike Slovenije

Drugi akti, ki urejajo področje dela

Sklep o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službi Državnega sveta Republike Slovenije

Predpisi EU

Protokol (št. 9) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji 

Poslovnik Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve

2.f  Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov
Trenutno ni novih predlogov za zakonodajo, ki neposredno vplivajo na delo Državnega sveta, vendar bo zaradi odločbe Ustavnega sodišča U-I-248/08 v zakonodajni postopek vložen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Državnem svetu.

2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

  •  postopek potrditve mandatov državnih svetnikov;
  •  postopek volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta;
  •  postopek imenovanja sekretarja Državnega sveta;
  •  postopek izvolitve komisije in imenovanja sekretarjev komisij;
  •  postopki v zvezi z imuniteto članov Državnega sveta;
  •  postopki v zvezi s pristojnostmi Državnega sveta v zakonodajnem postopku- zakonodjna pobuda, menenje k zadevam iz pristojnosti Državnega zbora, zahteva     
    za ponovno obravnavo zakona, predlog za sprejem obvezne razlage zakona,  zahteva za razpis refernduma;
  • postopek za sprejem zahteve za preiskavo iz 93. člena Ustave (parlamentarna preiskava);
  •  postopek za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

-

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih zbirk

Pri določanju cen posredovanja informacij se uporabljajo določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07).

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sporočila za javnost
Koledar dogodkov 
Publikacije

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spletnega mesta.
Neposredni (fizični) dostop je možen vsak delovni dan od 9. do 15. ure na sedežu organa.

 

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Pogosta vprašanja:
  - Sklepi Državnega sveta
  - Dnevni red sej Državnega sveta 

Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za 2011

Leto:   2011
Ime organa/organov:   Državni svet RS
Naslov:   Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
Ime uradne osebe:   Marjan Maučec, sekretar
Število vloženih zadev:  
Število ugodenih zahtev:   7
Število zavrnjenih zahtev:   0
- razlog za zavrnitev    
Število vloženih pritožb:   0
- število izdanih odločb po pritožbah   0
- navedba odločitve    
- razlog za ponovno zavrnitev (6. člen ZDIJZ)    
Število sproženih upravnih sporov:   0
- zoper dokončno odločbo    
- zaradi molka organa    
Število ugoditvenih sodnih odločb:   0
Seznam ugoditvenih sodnih odločb:   0
Razlog ugoditve:   0