A R H I V S K A     S T R A N

Novice

11. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

sreda, 16.10.2013

Državni svet Republike Slovenije je na 11. redni seji, dne 16. 10. 2013 obravnaval predlog proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015.
Sprejel je mnenje, da ne podpira predlogov proračuna RS za leti 2014 in 2015 ter predloga Zakona o izvrševanju obeh proračunov in predlaga vladi, naj jih umakne iz zakonodajnega postopka. Državni svet ocenjuje, da ne odražajo realnih odhodkov in prihodkov ter med drugim upoštevajo prihodke oz naslova davka na nepremičnine, ki še ni predpisan z zakonom.


www.skledar.tv

Državni svetnice in svetniki so sprejeli mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Državni svet predlog zakona podpira, pod pogojem, da bodo v nadaljevanju zakonodajnega postopka upoštevane njegove konkretne pripombe k posameznim členom predloga zakona.

Državni svet je sprejel mnenje k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o verski svobodi. Predlaga vladi RS in drugim pooblaščenim predlagateljem amandmajev, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka predlagajo nekatere spremembe predloga zakona (podrobneje v priloženem gradivu).
Svetniki so v nadaljevanju obravnavali predlog Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in predlog zakona podprli.

Državni svet je podprl Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila vlada. DS nanj nima pripomb.
Državni svet se je seznanil s poročilom Slovenske odškodninske družbe o upravljanju kapitalskih naložb za mesec julij 2013.

Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov:
DS RS je podprl vprašanje svetnika dr. Janvita Goloba Vrhovnemu državnemu tožilstvu, ali bo ustrezno ukrepalo ob izjavi nekdanjega ministra za gospodarstvo dr. Maksa Tajnikarja v oddaji Odmevi, da je bilo s strani gospodarstva preneseno v banke in od tam v tujino 11 milijard evrov.
Državni svet je podprl vprašanja svetnika Branka Šumenjaka Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratu RS za delo v zvezi z zaposlitvijo na črno predsednika uprave v Luke Koper.
Svetniki so podprl pobudo državnega svetnika Uroša Brežana MNZ glede ureditve primernih prostorov za policijsko postajo v Tolminu in zagotovitve možnosti razvoja starega mestnega jedra.