A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet na 25. redni seji sprejel predlog novele Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

sreda, 07.04.2010

Državni svet je na 25. redni seji 7. aprila 2010 v zakonodajno proceduro vložil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije. Na seji je obravnaval še Predlog za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona, Predlog zakona o spremembi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske Unije, Predlog zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in zaključke s posveta Čas je za spremembe v urejanju prostora. Podprl je tudi vprašanja državnih svetnikov v zvezi s prirejanjem iger na srečo, v zvezi z ustanovitvijo novega javnega sklada za ravnanje z nepremičnim premoženjem in pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z naročilom študije glede ponovne pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji.


www.skledar.tv

Državni svetniki so podprli Predlog deklaracije o Zahodnem Balkanu. Zahodni Balkan je glede na strateške zunanjepolitične dokumente in usmeritve slovenskega gospodarstva prioritetna regija za našo državo. Slovenski interes je nadaljevanje približevanja držav Zahodnega Balkana evro-atlantskim povezavam. Državni svetniki so menili, da je potrebno krepiti odnose in poglobiti sodelovanje z omenjeno regijo ter dodali konkretno pripombo k 7. točki deklaracije, kjer se za besedo "Državnega zbora" doda beseda "Državnega sveta". Državni svet namreč lahko pomembno prispeva pri doseganju zastavljenih zunanjepolitičnih ciljev kar se tiče sodelovanja z državami Zahodnega Balkana.


Vojko Volk, posebni koordinator za Zahodni Balkan z Ministrstva za zunanje zadeve

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je Državni svet vložil po neuspelem vetu na isti zakon v Državnem zboru, ki je bil ponovno izglasovan z minimalno večino, sledile pa so številne javne kritike. Predlog zakona odpravlja spremembe, ki jih je uvedla zadnja novela zakona sprejeta v Državnem zboru, saj Državni svet meni, da njene rešitve niso bile docela premišljene. Člani Državnega sveta so predlog podprli.


Državni svetnik Cveto Zupančič

Predlog za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona predvideva spremembe, ki bi pripomogle k večji učinkovitosti in razbremenitvi Ustavnega sodišča, dolžnosti Ustavnega sodišča pa bi natančno opredelili že v Ustavi, s čimer bi se zmanjšalo število postopkov, kar bi pripomoglo h kvalitetnejšemu odločanju. Ustavno sodišče bi imelo tudi možnost, da samo odloči o izbiri zadev za odločanje, kar bi po mnenju Državnega sveta lahko povečalo razkorak pri zagotavljanju varstva enakih pravic, obenem pa opozarja na postopnost in preudarnost pri nastajanju sprememb. Državni svetnik Matej Arčon je pripravil amandma, ki vključuje možnost, da reprezentativna gospodarske zbornice poda pobudo za preveritev ustavnosti zakona. Državni svetniki so predlog skupaj z amandmajem podprli.


Boštjan Škrlec, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje

Predlog zakona o spremembi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije uvaja spremembe na področju javnosti sej pristojnih delovnih teles Državnega zbora, s čimer bi se omogočilo večjo vključenost javnosti v razpravo, saj bi se tako državljane približalo odločanju o zadevah Evropske unije. Državni svet je predlog podprl.

Člani Državnega sveta so podprli tudi Predlog zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki sledi potrebi po ureditvi družbenih vprašanj na področju preprečevanja korupcije na podlagi novih spoznanj in njenih pojavnih oblik ter ob zagotavljanju mednarodnih standardov.


Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo

Državni svet se je seznanil tudi zaključki posveta Čas je za spremembe v urejanju prostora. Udeleženci so posvet razumeli kot možnost, da se opozori na probleme, na katere bi morala biti država pozorna, in sicer: izdelati je treba oceno stanja v prostoru in multi-disciplinarno analizo sistema urejanja prostora, zagotoviti je treba dosledno vrednotenje prostorskih razsežnosti razvojnih programov in politik na ravni države, pristopiti je treba k učinkoviti reorganizaciji resorja v duhu nacionalne pristojnosti za urejanje prostora (načrtovanje, gradnja, varstva, raba, vzdrževanje in prenova vseh sestavin prostora), zagotoviti je treba formalne in druge (finance, znanje, čas) pogoje za bolj učinkovito vključevanje javnosti v zadeve s področja urejanja prostora, ciljno je treba podpreti razvojno raziskovalno prakso, urediti je treba zakonodajni okvir in zagotoviti pogoje za njegovo tekoče izvajanje.

Več o seji (sklepi, magnetogram, zapisnik)


mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta


Darja Lavtižar Bebler, poslanka Državnega zbora


Državni svetnik Jože Mihelčič


Pogovor s predsednikom mag. Kavčičem po končani 25. seji Državnega sveta

 
www.skledar.tv