A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet uspešen pri zakonodajnih pobudah in v sodelovanju s civilno družbo

četrtek, 21.01.2010

Na današnji novinarski konferenci sta predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič in državni svetnik Peter Požun predstavila dejavnost Državnega sveta na področju zakonodajnih pobud oziroma zakonskih predlogov, ki jih je Državni svet vložil v zakonodajno proceduro.


www.skledar.tv

V letu 2009 je Državni svet sprejel dva predloga, in sicer Predlog zakona o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, ki ga je Državni zbor sprejel, in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Državni zbor je sprejel tudi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki ga je Državni svet vložil že leta 2008.

Državni svet je sprejel deset odložilnih vetov na zakone in s tem opozoril na pomanjkljivo in nekakovostno zakonodajo. Opozorila Državnega sveta so še posebej pomembna, saj so državni svetniki predstavniki različnih interesov in so prek svojih delovnih področjih in strokovnih aktivnosti dobro seznanjeni z aktualno problematiko.

Ustavo sodišče je v dveh primerih ugodilo zahtevam Državnega sveta za oceno ustavnosti in zakonitosti zakonov. Razveljavilo je določbo Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki se nanaša na Državni zbor in Državni svet, in sicer v zadevi pravic in obveznosti Državnega zbora in Državnega sveta glede nepremičnin, ki jih uporabljata pri svojem delu, kar ne more urejati Vlada kot predstavnica izvršilne veje oblasti.

Ustavno sodišče je odločilo, da je nepoklicna funkcija predsednika Državnega sveta v neskladju z ustavnim položajem tega organa iz 96. in 97. člena Ustave, zato je razveljavilo Zakon o Državnem svetu v delu, ki to določa. Ustavno sodišče je odločilo, da se funkcija predsednika Državnega sveta opravlja poklicno.

Predsednik mag. Kavčič je predstavil vključenost Državnega sveta v zakonodajno proceduro pri obravnavi različnih zakonskih predlogov, tudi prek komisij, kjer je indeks obravnavanih zadev med letoma 2008 in 2009 137,6. Zelo pa se je povečalo tudi sodelovanje s civilno družbo, saj bilo v letu 2009 v Državnem svetu za več kot 100 odstotkov dogodkov več.

Državni svetnik Peter Požun je predstavil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ki ga je predložil državni svetnik, predstavnik interesov zdravstva, ki ga je Državni svet sprejel na zadnji seji, 20.1.2010, in ga vložil v parlamentarni postopek. Predlog bo uzakonil sistem domnevne privolitve darovalca za primer odvzema delov človeškega telesa po smrti. Sicer pa je Državni svet na isti seji sprejel še Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki med drugim natančneje opredeljuje upravičenost do dodatnih subvencioniranih obrokov s strani upravičencev v primeru, da imajo študijske obveznosti ob dela prostih dnevih; to je sobotah in nedeljah. Natančneje opredeljuje upravičence do subvencionirane študentske prehrane. Več o zakonskih predlogih si lahko preberete pod Dejavnost Državnega sveta.