A R H I V S K A     S T R A N

Novice

12. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

sreda, 13.11.2013

Državni svet RS se je v sredo, 13.11. 2013 sestal na 12. redni seji. Med drugim je podprl dopolnjeni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih, pod pogojem, da se v nadaljevanju zakonodajnega postopka upošteva njegove konkretne pripombe. Podprli SO tudi dopolnjeni predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2104 – 2017.


www.skledar.tv

V okviru pobud in vprašanj državnih svetnic in svetnikov je DS med drugim podprl vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna Ministrstvu za zdravje v zvezi z namensko porabo rezerv iz dobička, zbranih v okviru zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Državni svet ministrstvu predlaga, naj vprašanja preuči in nanje odgovori.

Državni svetniki so podprli pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesne skupine lokalnih interesov. V okviru pobude DSA apelira, naj se vlada RS odzove vabilu na srečanje z Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije in z njimi vzpostavi konstruktiven dialog glede predvidene zakonodaje, ki ima neposredne posledice na financiranje in delovanje lokalnih skupnosti.

DS je podprl vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka, ali je financiranje posameznih športnih klubov s strani podjetij z javnim lastniških deležem, v večinski javni (državni ali občinski) lasti, skladno z zakonodajo in ali v teh primerih ne gre za korupcijo in nepravilno porabo sredstev. DS je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Komisiji za preprečevanje korupcije predlagalo, naj vprašanje preučita in nanj odgovorita.