A R H I V S K A     S T R A N

Strokovna služba Državnega sveta

Služba Državnega sveta opravlja strokovna, administrativna in druga opravila, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo Državnega sveta. Svoje naloge opravlja v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:
-  sekretariat,
-  kabinet predsednika Državnega sveta,
-  služba za pravne in analitične zadeve,
-  služba za odnose z javnostmi, promocijo in protokol,
-  finančno-kadrovska služba.

V organigramu Državnega sveta so službe označene z belimi okvirji.

Zaposleni   Delovno mesto Telefon          
Sekretariat
dr. Dušan Štrus   vodja službe
sekretar Mandatno-imunitetne komisije, namestnik sekretarja Državnega sveta

01 478 9818

 

Mateja Poljanšek   svetovalka DS - sekretarka

01 478 9815

Lilijana Žurman   sekretarka Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

01 478 9814

mag. Sonja Uršič   sekretarka Komisije za državno ureditev

01 478 9808

Miro Podlipec   sekretar Komisije za gospodarstvo, obrt, finance in turizem
sekretar Interesne skupine delodajalcev

01 478 9810

mag. Damijana Zelnik   sekretarka Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

01 478 9929

Meta Štembal   sekretarka Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
sekretarka Interesne skupine lokalnih interesov

01 478 9807

Nuša Zupanec   sekretarka Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
sekretarka Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

01 478 9935

Marija Škulj   višja referentka Državnega sveta in njegovih komisij

01 478 9802

Jelena Unčanin   svetovalka III

01 478 9910

Mateja Vignjevič   višja referentka VI

01 478 9943

Služba za pravne in analitične zadeve
Ana Ivas Brezigar   vodja službe

01 478 9800

mag. Eva Obreza Modic   svetovalka za pravna vprašanja I

01 478 9819

Neža Dular   svetovalka za pravna vprašanja II

01 478 9821

Anka Zajc   svetovalka za pravna vprašanja II

01 478 9805

Mateja Faletič   svetovalka za družbena vprašanja I

01 478 9965

Finančno  kadrovska služba
Nevenka Pacek   vodja službe

01 478 9806

mag. Matejka Kosec   svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje

01 478 9955

Irena Balažic   svetovalka za kadre in javno naročanje

01 478 9803

Kabinet predsednika DS
Ariana Debeljak   vodja kabineta predsednika DS

01 478 9804

Robert Celestina   predstavnik za stike z javnostmi 01 478 9906
mag. Marjeta Tratnik Volasko   urednica publikacij

01 478 9817

Tjaša Krenn   višja referentka

01 478 9799

 Duško Ćosić   voznik funkcionarja IV 01 478 9809