A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Kavčič o pogrebni in pokopališki dejavnosti

četrtek, 25.02.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je 24. februarja 2010 na novinarski konferenci predstavil glavne poudarke s 23. seje Državnega sveta.

Državni svet Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ni podprl. Državni svetniki so se strinjali, da je veljavna zakonska ureditev področja pogrebne in pokopališke dejavnosti potrebna posodobitve in sprememb v smeri izboljšanja tehničnih standardov storitev. Predlagani zakon v nasprotju z veljavno ureditvijo opravljanje pogrebne dejavnosti prepušča prostemu trgu in s tem odvzema samoupravnim lokalnim skupnostim ena od njihovih izvirnih nalog. Medtem pa pokopališka dejavnost še nadalje ostaja v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti kot gospodarska javna služba.

Predsednik je opozoril, da stališče Državnega sveta ne sme ostati neopaženo ter obenem Vlado in Državni zbor opozoril na občutljivost tematike, ki naj bi jo uredil nov zakon.

Državni svetniki so sprejeli tudi o zaključke s posveta Človekove pravice in duševno zdravje. Predsednik je dejal, da kljub temu, "da je bil sprejet Zakon o duševnem zdravju, bi bilo potrebno v izvajanju tega zakona še marsikaj izboljšati".

Glede Predloga zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije je predsednik menil, da je potrebno področje urediti, ker je bilo v preteklosti preveč "političnega kupčkanja". Trenutni predlog pa potrebuje dodatne izboljšave.


www.skledar.tv