A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije

torek, 02.03.2010

Državni svet je v sodelovanju s Slovensko gozdno-lesno tehnološko platformo 2. marca 2010 pripravil posvet na temo Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije.

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je ob odprtju posveta povedal: "Današnji posvet vidim kot prispevek k temu, da bi v Sloveniji pristopili k intenzivnemu povečanju investicij v gozdarstvo in v lesno-predelovalno industrijo. Ko se sprašujemo, katere investicije v razvoj in raziskave bodo najhitreje pripeljale do merljivih pozitivnih učinkov, bi morali več pozornosti nameniti gozdarsko-lesarskemu kompleksu. Ko se vprašamo, s kakšnimi naložbami bi lahko najhitreje povečali število delovnih mest in obsega relativne in absolutne dodane vrednosti, moramo doseči prioritetno obravnavo lesno-predelovalne industrije."


www.skledar.tv

Govor predsednika

Svoje referate so predstavili dr. Andrej Cvelbar z Direktorata za tehnologijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Pomen izdelkov visoke tehnologije za razvoj Slovenije), dr. Franc Pohleven, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma (Pomen SGLTP za povezavo gozdarstva, predelave in energetske izrabe lesa ter oblikovanja z industrijo), dr. Janez Krč, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma (Analiza in možnosti za izboljšanje organiziranosti gospodarjenja z zasebno gozdno posestjo v Sloveniji), dr. Marko Petrič, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma (Sodobni načini obdelave, predelave in rabe lesa – trajnostnega naravnega materiala 21. stoletja), dr. Bogomil Breznik, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma (Razvoj papirništva v smeri okoljske naravnanosti in energetske učinkovitosti), dr. Vincenc Butala, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma (Energija in stavbe–korak v smeri nizkoogljične družbe?), doc. Nada Matičič, Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma (Kreativna industrija - oblikovanje kot kapital prihodnosti globalnega gospodarstva), Jurij Beguš in Jošt Jakša, Zavod za gozdove Slovenije (Potenciali lesne biomase v Sloveniji).

Posvet sta povezovala državni svetnik Marijan Klemenc in vodja Slovenske gozdno - lesne tehnološke platforme dr. Franc Pohleven.

  Program in gradiva s posveta