A R H I V S K A     S T R A N

Civilna družba

Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je njegova povezanost s civilno družbo. S številnimi javnimi posveti omogoča civilni družbi in jo spodbuja, da se aktivno vključuje v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Državni svet je vidnejši akter med politiko in javnostjo, je povezovalec med različnimi družbenimi interesi, ki se prek civilne družbe širijo na vse družbene segmente gospodarstva, šolstva, kulture, zdravstva, sociale, znanosti, kmetijstva itd. tako na državni kot na lokalni ravni. Je pretvornik idej, predlogov in zahtev, ki se na ta način lahko uresničijo v zakonodajnem procesu - medij med civilno družbo oziroma državljani in politiko. Državni svet je dostopen in odprt najširši javnosti, zato pozitivno vpliva na demokratične procese v družbi.

Državni svet vsako leto organizira številne posvete, javne tribune in okrogle mize, kjer sodelujejo predstavniki različnih organizacij, društev in strokovne sfere ter s svojimi prispevki bogatijo in razvijajo različne družbene in gospodarske podsisteme. Državni svet o posvetih izdaja zbornike, v katerem so poleg prispevkov zbrani tudi povzetki razprav udeležencev.

Pregled posvetov, javnih razprav in konferenc pod okriljem Državnega sveta

 

Podeljevanje plaket Državnega sveta zaslužnim prostovoljcem

Državni svet Republike Slovenije vsako leto v sodelovanju z Zvezo društvenih organizacij Slovenije (ZDOS), kot odraz podpore civilni družbi, ob dnevu prostovoljcev 5. decembra slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljcem.

Javni poziv za predlaganje prejemnikov plaket Državnega sveta