A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Plagiatorstvo pri pripravi diplomskih, strokovnih in znanstvenih del ter doktorskih disertacij

ponedeljek, 06.05.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 2. seji 10.  aprila 2013 obravnavala problematiko plagiatorstva pri pripravi diplomskih, strokovnih in znanstvenih del ter doktorskih disertacij.

Komisija poudarja, da bi morale slovenske univerze in samostojne visokošolske institucije sistemsko nadgraditi oziroma vpeljati strožja merila za nadzor nad avtorstvom strokovnih in znanstvenih del ter določiti strožje posledice. Še večjo pozornost bi morale nameniti ne samo formalizaciji kriterijev in postopkov pri nadzoru in kaznovanju, ampak tudi ozaveščanju in vzgoji študentov glede odnosa do avtorstva in škodljivosti plagiatorstva. Obenem bi se morala akademska skupnost samokritično zavedati, da takšna ravnanja najbolj škodijo njej sami, saj izpodkopavajo njihovo akademsko avtoriteto in integriteto. Pristojne institucije pa bi morale na podlagi konsenza med politično in strokovno javnostjo določiti standarde za ovrednotenje avtorstva in jih vpeljati v vzgojno-izobraževalni proces. Komisija še meni, da je zelo pomembno, da akademska skupnost problem rešuje znotraj in navzven nastopa dosledno kot avtonomna institucija, ne glede na poskuse zlorabe plagiatorstva za politične obračune in uveljavitev interesov posameznikov ali skupin, ki so sicer koristen povod za predstavitev problema javnosti. 

Stališče komisije