A R H I V S K A     S T R A N

Društvo Rastoča knjiga

"Rastoča knjiga je simbol,
ki nenehno spodbuja k človekovi rasti,
medsebojnemu spoštovanju,
k strpnosti in dobremu."

Dr. Janez Gabrijelčič

Društvo Rastoča knjiga je bilo ustanovljeno ob prehodu v novo tisočletje, ob tisočletnici Brižinskih spomenikov. Poglavitni razlog za njegovo ustanovitev je bilo predvsem dejstvo, da Slovenija ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja ni imela konsistentne kulturne politike, ki bi tudi po vstopu v Evropsko unijo zavarovala slovensko literarno izročilo, s tem pa seveda tudi slovenski jezik. Z ustanovitvijo društva so želeli pobudniki po eni strani poudariti, kako pomembne knjige so Slovenci napisali v preteklosti, po drugi strani pa povabiti in spodbujati ljudi k osebni rasti s kulturo, umetnostjo in znanostjo. Poslanstvo društva je opozarjanje na kulturne vrednote slovenske preteklosti. Glavni cilj društva je udejanjanje arhitekturne stvaritve simbola Rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj in identiteto Slovencev kot stalno učeče se družbe.

Z organizacijo dogodkov - od razstav do nastopov kulturnih skupin na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju društvo skrbi za osveščanje o pomenu slovenske knjige danes. Pri tem društvo Rastoča knjiga posega celo v mednarodni prostor. Z razstavami slovenskih knjižnih antikvitet so se tako predstavili že v univerzitetnem Gentu, Zürichu, Münchnu, Celovcu in drugod. Ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji so gostovali v NUK z razstavo, imenovano Rastoča knjiga - pomnik slovenstva, v okviru katere je bilo na ogled 50 knjižnih eksponatov, 30 stenskih panojev in 10 prostostoječih panojev.

Nagrada društva Rastoča knjiga

Društvo podeljuje nagrado Rastoča knjiga. Društvo nagrado podeljuje avtorjem, ki s svojim delom uveljavljajo slovenski jezik doma in v svetu. Nagrado je leta 2003 prejel slovenski literat Boris Pahor, ki je slovensko pisavo ustoličil na mednarodni ravni. Drugo nagrado je društvo podelilo leta 2008 pesniku Tonetu Pavčku.

Deklica z rastočo knjigo

Nastanek društva in vznik iniciative je društvo zaznamovalo s postavitvijo kipca Deklice z Rastočo knjigo (avtor kipar Jernej Mali), ki stoji v Župančičevi jami in jo vsako leto oplemeniti nov verz, ki ponazarja ljubezen do slovenske besede, slovenske kulture in slovenskega naroda. Kip deklice s knjigo simbolno vključuje slovenske knjižne mejnike, kot so Brižinski rokopisi, Trubarjeva Abecedarij in Katekizem, Dalmatinov prevod Biblije, Prešernove Poezije in podobno. Dekličina knjiga naj bi vsako leto rasla in se obogatila z novimi imeni. Kip deklice z rastočo knjigo se vsako leto maja dvigne za centimeter, ta pa odkrije novo geslo ali sporočilo o pomembnosti sožitja, strpnosti, izobraževanja, osebne in skupne slovenske rasti v prihodnost.

Združene Rastoče knjige sveta

Rastoča knjiga se razvija v mednarodni projekt Združene Rastoče knjige sveta. Z njim želi društvo poudariti, da svet vedno bolj potrebuje novo paradigmo življenja in dela. Ta naj temelji na medsebojnem, plemenitem sodelovanju na področju kulture, znanosti in umetnosti ter na viziji univerzalne odličnosti. K projektu so vabljene vse evropske države, da bi v tem okrilju predstavile svoje književno izročilo. Kot tak naj bi bil projekt eden izmed prispevkov za spodbujanje boljšega poznavanja kulturne dediščine stare celine in sveta.
 Slavnostni začetek projekta Združene Rastoče knjige sveta

Kontakt

Naslov društva: Društvo Rastoča knjiga, Čopova ulica 11, Ljubljana
Svoje prispevke lahko nakažete na transakcijski račun: Rastoča knjiga - Društvo za izgradnjo pomnika slovenstvu 03171-1000730683 SKB d.d. ali  90672-0000079504 PB Slovenije.