A R H I V S K A     S T R A N

Novice

5. redna seja Državnega sveta

sreda, 20.03.2013

Državni svetniki so na 5. seji Državnega sveta, ki je potekala 20. marca 2013 obravnavali številne točke dnevnega reda.
Pozornost so namenili spremembam in dopolnitvam zakonov o volitvah v Državni zbor, o poslancih, o volitvah predsednika republike, o lokalnih volitvah, o lokalni samoupravi in razpravljali o uresničevanju Zakona o funkcionarjih v državnih organih in se seznanili z začetkom kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja.


www.skledar.tv

Dnevni red je bil razširjen s točko Obravnava delovnega osnutka predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave. Glavna točka pogovora pri tem je bila glede ukinjanja možnosti, da Državni svet lahko predlaga referendum. Pri tem so državni svetniki poudarjali, da je s tem orodjem Državni svet vedno ravnal zelo pazljivo, v vsej zgodovini ga je uporabil samo dvakrat. Zato je bil končni rezultat podpora amandmaju Interesne skupine za negospodarske dejavnosti, ki je predlagala zavrnitev predloga ustavnega zakona in državni svetniki so ta amandma podprli in s tem zavrnili predlog ustavnih sprememb.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike urejajo isto družbeno razmerje in so bili vloženi istočasno v zakonodajni postopek. Predlogi zakonov so dobili podporo prve obravnave Državnega zbora na 11. seji, dne 7. marca 2013. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu je bil v prvi obravnavi predlagan v kompletu z ostalimi, v Državnem zboru ni dobil zadostne podpore in je bil postopek končan. Namen predlaganih rešitev je z vidika integritete zaostriti pogoje za nastop funkcije poslancev in drugih funkcionarjev ter skupaj s predlaganimi spremembami drugih zakonov te pogoje izenačiti tudi za nastop funkcije predsednika republike, predsednika vlade, ministrov, državnih sekretarjev, županov in občinskih svetnikov. Za vse naštete funkcionarje predlogi sprememb zakonov določajo iste vstopne pogoje. Državni svet podpira prizadevanja v smeri krepitve pravne države in temeljno zaupanje državljank in državljanov tako v pravno državo kot v zakonodajno in izvršno vejo politične oblasti. Predlagane rešitve so v sozvočju z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, v smeri da država največjo pozornost posveti krepitvi integritete v javnem sektorju, torej zagotovi strožje vstopne pogoje, da bi funkcionarji politiki, svojo funkcijo opravljali profesionalno, z vso svojo integriteto. Predlagane rešitev gredo v smeri strožjih standardov v politiki in dvigu politične kulture. Vlada RS se je strinjala, da gredo razmišljanja v pravo smer, vendar pa so predlogi pripravljeni slabo, in ker gre za zelo občutljivo poseganje v pravico državljanov biti voljen je treba biti pri spremembah pazljiv. Državni svetniki so tem argumentom prisluhnili in predlogov zakonov niso podprli.

Za uresničevanje Zakona o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Državni zbor ga je sprejel na svoji 11. redni seji 5. marca 2013) je Državni svet sprejel Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije. S tem je Državni svet RS uredil področje izplačil državnim svetnikom, kot je bila postavljena tudi zahteva v revizijskem poročilu Računskega sodišča »Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije v letu 2010«.

Državnemu svetniku Francu Kanglerju imunitete niso bile podeljene, državni svetnik niti ni zaprosil zanje.